+420 725 888 897 framireal@framireal.cz

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Mike Jiskra – Frami real, se sídlem Okrouhlá 15, 625 00, Brno, IČ 75892189, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) správcem osobních údajů (dále také jen „správce“).

2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Správce zpracovává u svých Klientů (subjektů) údajů následující osobní údaje:

  • identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, údaj o dokladech totožnosti, rodinný stav, včetně případné úpravy omezení společného jmění manželů);
  • kontaktní údaje: telefonní číslo, emailová adresa, adresa trvalého/přechodného pobytu, korespondenční adresa (je-li odlišná od trvalého bydliště), státní příslušnost, sídlo podnikání, IČ;
  • jiné elektronické údaje: identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách (např. Viber);
  • další údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, fotografie nemovitostí a další osobní údaje poskytnuté klientem ve smlouvě / dodatku či jiných dokumentech, při jednání a to včetně pozdějších aktualizací.

4. Osobní údaje jsou zpracovány ze zákonného důvodu a za účely:

a) plnění smlouvy, uzavřené mezi Správcem a Klientem;
b) plnění související s veřejnoprávními povinnostmi správce, zejména při vedení účetnictví,
c) zařazení do databáze Klientů správce,
d) zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu, tj. zejména informování o nových službách Správce, zasílání obchodních sdělení a nabízení těchto služeb, kdy je Klient kontaktován zejména elektronickou poštou,
e) webové analýzy, neboť správce na svých webových stránkách používá cookies a službu pro vyhodnocení a analýzu užívání webových stránek Správce.

5. Správce zpracovává osobní údaje na dobu maximálně 3 let. Po uplynutí této doby správce osobní údaje vymaže.

6. Povinnost zpracovávat osobní údaje plyne Správci z uzavřeného smluvního vztahu s klientem, z veřejnoprávních povinností, dle shora uvedeného. Klient bere na vědomí, že souhlas může vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu jiskra@framireal.cz  nebo písemného dopisu na kontaktní adresu správce Okrouhlá 15, 625 00, Brno.

7. Klient bere na vědomí, že správce při zpracování osobních údajů dodržuje zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a dále se zaměřujeme na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu a minimalizaci údajů. Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně, prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem, dále prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny. Správce vede evidenci činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů. Pro zajištění ochrany osobních údajů užívá Správce mimo jiné služeb právní kanceláře.

8. Klient bere na vědomí, že dalším příjemcem osobních údajů je advokátní kancelář a jiné osoby podílející se na přípravě a realizaci smluvní dokumentace, dále osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem internetových stránek správce a internetových portálů nabízejících inzerci prodávaných nemovitostí, včetně provozu software a ukládání dat. Klient bere na vědomí, že dalším příjemcem jeho osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být orgány finanční správy či jiné příslušné úřady.

9. Klient dále bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo:

  • požadovat po správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po správci omezení zpracování nebo výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údaj

10. Správce přijal veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů.

11. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a tito jsou povinni udržovat tyto informace důvěrné a nesmí je používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše.

12. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

13. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.